Anasayfa > Dualar

Dualar

Dualar ibadetin özüdür. Rabbim Dualarımızı kabul edilenlerden eylesin.

De ki: Sizin duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan Sûresi, 25:77)

“Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.” (Bakara Sûresi, 186)

“(Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”(Bakara Sûresi, 286)

 

Abdest Azalarını Yıkarken Okunacak Dualar

Abdest Azalarını Yıkarken Okunacak Dualar Abdest azaları üzerine duaya gelince, bu hususta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den herhangi bir rivayet gelmemiştir. Ancak fıkıh âlimleri demişlerdir ki, Selef den gelen duaları yapmak müstahab olur. Onlar bu dualar üzerinde uzatmalar ve kısaltmalar yapmışlardır. Onların söyledikleri duaların özü şudur: Abdest almaya başlarken Besmele getirdikten sonra: Eîhamdü lillâhillezî ceale’1-mâe tahûren (Suyu temiz yaratan Allah’a ...

Devamını Oku »

Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar

Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar “Eşhedü en lâ ilahe illâîlâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlühu. Alîâhümme’c-aîmminettevvâbîne vec-alnîmine’l-mütatahhirîne sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve et’ubü ileyke. (Allah’dan başka bir İlâh olmadığına yalnız O’nun var olduğuna şâhid­lik ederim. O’nun ortağı yoktur. Yine şâhidlik ederim ki Muhammed O’­nun kuludur ve Peygamberidir. Allah’ım! Beni ...

Devamını Oku »

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest Alırken Okunacak Dualar Abdest almak için su kabına suyu dökmek veya kuyudan abdest suyu çekmek istendiği zaman “BÎSMÎLLÂH” demek müstahabdir. Abdestin başında’ ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’’(Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım).” demek müsta­habdir. Eğer yalnız “BİSMİLLAH” denirsede kâfi gelir. Âlimlerimiz de­mişlerdir ki, eğer bir kimse abdestin başında besmele getirmeyi terkederse, abdest arasında onu söyler. Fakat abdesti tamamlayıncaya kadar terk et­miş olursa, ...

Devamını Oku »

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dualar Tuvaletten çıkan Şöyle söyler: Ğufrâneke, elhamdü HHâhillezî ezhebe annî el-eza ve âfânî” (Allah’ım) Senin mağfiretini dilerim. Benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamd olsun.”(1) Ebû Davud ve Tirmizi’nin sünenlerinde sahîh hadîs olarak sabit­tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem (heladan çıktığı zaman) “ĞUFRÂNEKE (Senin mağfiretini dilerim).” söylerdi. Hadisin geri ka­lan kısmını Nese’î ve îbni ...

Devamını Oku »

Tuvalete Girerken Okunacak Dualar

Tuvalete Girerken Okunacak Dualar Enes’den (Radıyallahu Anh) sabit olmuştur ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Helaya gireceği zaman şöyle söylerdi:“Allâhümme innî eûzü bike minelhubsi ve’1-habâisi” (Allah’ım! Şeytandan ve zararlı şeylerden sana sığınırım).”(1) Buharı ve Müslim’in Sahihlerinden başka yerde, (yukarda geçen hadîs) şöyle rivayet edilmiştir:“Bismillâhi alîâhümme innî eûzü bike mine’Uhubsi ve’1-habâisi’.’(Bismillah, Allah’ım, Şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığı-nınm).”(2) Hazreti Ali’den (Radıyallahu ...

Devamını Oku »

Gece Uykusundan Uyanıp Evinden Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

Gece Uykusundan Uyanıp Evinden Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dualar İnsan geceleyin uyanıp evinden çıktığı zaman, göğe bakarak Âl-i îmrân Sûresi’nin 190. âyetinden sonuna kadar okuması müstehabdır: (Gerçekten göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için (Allah’ın kudret ve azametine delâlet eden) çok büyük alâmetler var…)”(1) Buharî ve Müslim’de, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in böyle yaptığı sabittir; ...

Devamını Oku »

Eve Girerken Okunacak Dualar

Eve Girerken Okunacak Dualar Evde insan bulunsun veya bulunmasın, içeri girildiği zaman BÎSMİLLÂH demek ve Allah Tealâ’yı çok zikretmek ve selâm vermek müstahab-dır; çünkü Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Evlere girdiğiniz zaman, Allah katından tespit edilmiş bereketli ve çok hoş sağlık dileyişi ile kendinizden olanlara selâm verin. (evdeki mü’min-lere yahud evde kimse yoksa: Esselâmu Aleyna, diyerek kendinize selâm verin.)”(1) Enes’den (Radıyallahu Anh) ...

Devamını Oku »

Evden Çıkarken Okunacak Dualar

Evden Çıkarken Okunacak Dualar (Adı Hind olan müminlerin annesi) Ümmü Seleme’den (Radıyallahu Anha) rivayet edilmiştir: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem evinden çıktığı zaman şöyle derdi: Bismillâhi tevekkeltü ahîlâhi. Allahümme innî cüzü bike en edılleev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev echeîe ev yüchele aleyye (Allah’ın adıyla (çıkarım), Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım sığınırım Sana, hakdan sapmamdan yahud ...

Devamını Oku »

Arkadaşının Üzerinde Yeni Bir Elbise Gören Kimsenin Okuyacağı Dualar

Arkadaşının Üzerinde Yeni Bir Elbise Gören Kimsenin Okuyacağı Dualar Ümmü Halid’den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre şöy­le demiştir. “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e elbiseler getirildi. Bunların içinde ipekten veya yünden yapılmış nakışlı siyah bir giysi vardı. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: – Bu giysiyi giydireceğimiz hangi hanımı (uygun) görüyorsunuz? (Ce-vab vermeyip orada bulunan) insanlar sustular. Bunun üzerine Peygam­ber (s.a.v): – Beni ...

Devamını Oku »

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar (Bundan önceki kaydettiğimiz duaları söylemek müstahabdır) Ebû Saîd EI-Hudrî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre; şöyle demiştir: “ResûlüIIah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yeni bir elbise edindiği za­man, sarık olsun, gömlek olsun, hırka olsun, onun cinsini adlandırır (bu yün hırkadır yahud bu keten sarıktır, bu pamuk gömlektir, der) sonra şöyle ...

Devamını Oku »