Dualar

Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar

Uykadan Uyanınca Okunacak Dualar
Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar
  • Muhaddis iki İmam Buharı ve Müslim’in Sahîh’lerinde, (Allah ken­dilerinden razı olsun) bize rivayet edildiğine göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz uyuduğu zaman, Şeytan onun ensesinde üç düğüm bağ­lar, her düpümü yerinde sağlamlaştırarak der ki, gecen uzun olsun, uyu… Eğer insan uyanır da (Hangi zikirle olursa olsun) Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür. Eğer abdest alırsa, bir düğüm daha çözülür. Eğer namaz kılarsa, bütün düğümleri çözülür ve gönlü hoş neş’eli olarak sabahlar. Böyle (uyanınca zikir, abdest, namaz) yapmazsa, gönlü berbat, sıkıntılı ve tenbel olarak sabahlar.”(1)

  • Huzeyfe b. Yeman’dan (Radıyallahu anhüma) ve Ebû Zerr’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine şöyle demişlerdir:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Yatağına girdiği zaman: “Bismîkeîlâhümme ehyâ ve emûtü (Allah’ımı Senin adınla dirilirim ve ölürüm) derdi.

Uyandığı zaman da: Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr (Bizi öldürdükten sonra) bizi dirilten Allah’a hamd olsun; (Kıyamet­te) dirildikten sonra varış O’nadır) derdi,,(2)

  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahü Ânh) rivayet edildiğine göre Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz uykudan uyanınca şöyle desin:

Elhamdü lillahillezi redde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedi veezine îî bi-zikrihi

(Hamd, O Allah’a olsun ki, ruhumu bana iade etti, bedenimde bana afiyet verdi ve kendisini zikretmek için bana izin verdi)”(3)

  • Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) Peygamber Sallalîahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“(Allah (c.c), Hangi kulun ruhunu geri verir (onu salimen uykudan uyandırır) de, o vakit (kul) şunları söylerse, günahları deniz köpüğü ka­dar olsa bile Allah Teâlâ onun günahlarını bağışlar:

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikelehu, lehü’l-mülküveiehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr.

(Allah’dan başka İlâh yoktur, yalnız O vardır. O’nun ortağı yoktur. O’nundur mülk ve O’nundur hamd, O her şeye kadîrdir.”(4)

  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahü Anh) bize rivayet edildiğine göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Hangi bir adam uykusundan uyanır da:

Elhamdü lillâhillen halekannevme velyakazete, elhamdü lillâhillezî be-asenî salimen seviyyen. Eşhedü enneÜâhe yuhyilmevtâ ve hüve ala külli şey’in kadîr,

(Uyku ve uyanıklığı yaratan Allah’a hamd olsun. Beni selâmet içinde ve dimdik uyandıran Allah’a hamd olsun. Allah’ın ölüleri dirilteceğine ve her şeye muktedir olduğuna şahitlik ederim.)derse; Allah Tealâ: Kulum doğru söyledi, der.”(5)

  • Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gece uykudan uyanınca on defa tekbir getirirdi (Allâhü Ekber – Allah en büyüktür, derdi), on defa hamd ederdi (Elhamdü liliâh – Hamd Allah’a mahsustur, derdi), on defa (Sübhânellahi ve bihamdihî- Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim), on defa (Sübhânelkuddûsi – Yüce Allah noksanlıklardan münezzehtir), derdi. On defa istiğfar ederdi (Estağfirullâh – Allahdan mağ­firet dilerim, derdi). On defa Tehlîl getirirdi (Lâ ilahe illallah – Allah’dan başka İlâh yoktur, derdi). Sonra on defa şöyle buyururdu: (Allâhümme innî eûzü bike min dîkı ‘d-dünyâ ve dîkı yevmi’1-kıyâmeti – Allah’ım! Dün­yanın darlığından ve kıyamet gününün darlığından sana sığınının), der­di. Sonra namaza başlardı.”(6)

  •  Yine Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) rivayet edildiğine gö­re, o şöyle demişti:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, geceden uyandığı zaman şöyle derdi:

Lâ ilahe illâ ente sübhâneke. Allâhümme estağfiruke lizenbî ve es’e-lüke rahmeteke. Allâhümme zidnîilmen ve lâ tüziğ kalbî ba’de iz hedey-tenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb

(Senden başka İlâh yoktur, Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Al­lah’ım, günâhım için senden mağfiret dilerim ve Senden rahmetini iste­rim. Allah’ım bana ilim ziyâde et ve bana hidâyet verdikten sonra kalbi­mi kaydırma. Yüce katından bana rahmet ihsan et. Muhakkak ki sen, çok bağış yapansın)”(7)

1)Buhârî. Müslim.
2)Buhârî.
3)İbn-i Sünnî, Sahih bir isnadla Ebû Hüreyre (r.a.)’den. Nesâî. Tirmizî.
4)ibn-i Sünnî.
5)İbn-i Sünnî.
6)Ebû Dâvud. Nesâî.
7)Ebû Dâvud. Nesâî. Hâkim, el-Müstedrek.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu