Anasayfa > Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Allah (c.c.) ’ın 99 İsmindeki Müthiş Sır ! (Esma-ül Hüsna)

“En güzel isimler (Esmaü’l Hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.” [ ArafSuresi,180 ]
“Allah’ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider” [ Buhari, Müslim ]

Esmaül Hüsna

Adil, Afüv, Âhir, Alîm, Aliyy, Allah, Azîm, Azîz, Bâis, Bâkî, Bâri, Basîr, Bâsit, Bâtın, Bedî, Berr, Câmi, Cebbâr, Celîl, Dâr, Evvel, Fettâh, Gaffâr, Gafûr, Ganî, Habîr, Hâdî, Hâfıd, Hafîz, Hakem, Hakîm, Hakk, Hâlik, Halîm, Hamîd, Hasîb, Hayy, Kabid, Kadir, Kahhâr, Kaviyy, Kayyûm, Kebîr, Kerîm, Kuddûs, Latîf, Mâcid, Mâlik-ül Mülk, Mâni, Mecîd, Melik, metin, Mu’ahhir, Mü’min, Mübdî’, Mucîb, Muğnî, Müheymin, Muhsî, Muhyî, Muîd, Muiz, Mukaddim, Mukît, Muksit, Muktedir, Mümît, Müntakim, Musavvir, Müteâli, Mütekebbir, Müzil, Nâfi, Nûr, Ra’ûf, Râfi, Rahîm, Rahmân, Rakîb, Reşîd, Rezzâk, Sabûr, Samed, Şehîd, Şekûr, Selam, Semî, Tevvâb, Vâcid, Vâhid, Vâlî, Vâris, Vâsi, Vedûd, Vehhâb, Vekîl, Velî, Zâhir, Zülcelâl-i vel-İkrâm

Allah Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Allah Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Allah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu mübarek ismin içinde toplanmıştır. Kur’an’daki Esmaül Hüsna‘dan ilk inen isimdir. Çünkü besmelededir. Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür. Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu ...

Devamını Oku »

Er-Rahman Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Er-Rahman Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Er-Rahman Rahmet eden, bağışlayan, esirgeyen, bütün canlılara nimet veren. Er-Rahman Ezel’de bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini, sevmediğini ayırdetmiyerek bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkeden. Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren. Er-Rahman : الرحمن Cenab-ı Hak buyuruyor: Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Biz, Rahmanın dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldıkmı?” (Zuhruf, 45) Bu sıfat dünyada hem müminlere ve hem de kafirlere şamildir. ...

Devamını Oku »

Er-Rahim Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Er-Rahim Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Er-Rahim Bağışlayan esirgeyen. Er-Rahim Ahirette yalnız mü’minlere rahmet eden, günahlarını bağışlayan. Pek ziyade merhamet edici; Er-Rahim Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı. Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ’nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahim ism-i şerîfi ise, mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan mü’minler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder. Er-Rahim : الرحيم Cenab-ı Hak ...

Devamını Oku »

El-Melik Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Melik Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Melik Her şeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı. El-Melik Görüne ve görünmeyen alemlerin sahibi. Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı. Allah’ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O’na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır. El-Melik : الملك Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hak melik olan Allah pek Yücedir, O’ndan başka İlah yoktur; ...

Devamını Oku »

El-Kuddüs Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Kuddüs Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Kuddüs Her eksiklikten münezzeh. Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz… Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandır. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıktır. İnsan su’-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî ...

Devamını Oku »

Es-Selam Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Es-Selam Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Es-Selam Esenlik veren. Kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan. Zatı ayıplardan, sıfatı eksikliklerden salim, kullarını tehlikelerden koruyan ve onlara selamet veren, kıyamet günü mü’min kullarını azaptan koruyan ve cennette kullarına selam veren. Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran; Cennet’teki bahtiyar kullarına selam eden. Es-Selam : السلام Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ...

Devamını Oku »

El-Mü’min Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Mü'min Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Mü’min Güven veren, vaadine güvenilen. Gönüllerde îman ışığı yakan, uyandıran; Kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran.. Allah Teâlâ, kalblere îman ve hidâyet bağışlayarak oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır. Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır. Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan. Ahirette müminleri azabtan emin kılan. Peygamberleri mücizelerle tasdik eden. Gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden. El-Mü’min ...

Devamını Oku »

El-Müheymin Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Müheymin Gözetici ve koruyucu. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran. Her an bütün varlıkları gören Allah, yarattığı mahlûkatının amellerini, rızıklarını, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O’dur. Hiçbir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir. El-Müheymin : المهيْمن Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; ...

Devamını Oku »

El-Aziz Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Aziz Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Aziz Yenilmeyen yegane galip. El-Aziz Mağlup edilmesi mümkün olmayan. Emir ve iradesine karşı bütün kainatın zerre kadar hükmü yoktur. El-Aziz : العزيز Bu ism-i şerîf, kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir. İzzet sıfatı, Kur’an’da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakim ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. ...

Devamını Oku »

El-Cebbar Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Cebbar Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Cebbar Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan. Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan; Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. El-Cebbar : الجبّار  Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir, “kırık kemiği sarıp bitiştirmek, eksiği bütünlemek” mânasına geldiği gibi, “icbar etmek”, yani, “zorla iş gördürmek” mânasına da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbar’dır. Yani, kırılanları onarır, ...

Devamını Oku »