Evliyalar

Selâhaddîn Uşâkî

Selâhaddîn Uşâkî Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Selâhaddîn bin Muhammed Abdülazîz‘dir. 1705 (H.1117) senesinde Rumeli’deki Kesriye kasabasında doğdu. 1783 (H.1197) senesi Muharrem ayının yirmi dokuzunda Cumâ günü vefât etti. Tâhir Ağa Dergâhına defnolundu.

Selâhaddîn Uşâkî, yirmi yaşına kadar Kesriye’de kalıp ilim öğrendi. Sonra İstanbul’a gelerek tahsiline devâm etti. Babası kâtip olduğu için; Selâhaddîn Uşâkî yirmi yedi yaşındayken Bâbıâlî’de katipliğe başladı. Vezir Hekimoğlu Ali Paşanın dâiresinde masraf kâtibi oldu. Zekâ ve çalışkanlığı ile çevresinde sevgi ve alâka uyandıran SelâhaddînUşâkî, Hekimoğlu Ali Paşanın teveccühünü kazanarak onun mektup işleriyle vazîfelendirildi. 1739 (H.1152) senesinde Hekimoğlu Ali Paşa ile Mısır’a gitti. Mısır’dayken Arapçasını çok ilerletti. Allahü teâlânın ihsânı olarak gönlünde tasavvuf yoluna karşı bir rağbet ve alâka uyandı. Tasavvuf büyüklerine karşı içinde sevgi ve muhabbet duyar, onların sohbetlerine gitmek için can atardı.

Her gittiği yerde tasavvuf ehlini arar bulur, onlarla görüşürdü. Bu yüzden Mısır’dayken Şâbâniyye yolunun büyüklerinden Şemseddîn MuhammedHafnî’nin sohbetlerinde bulundu. Hüseyin Demenhûrî’den bâzı ilimleri öğrendi. AliPaşa ile birlikteİstanbul’a döndü. Rumeli’yi teftiş ile görevlendirilen Ali Paşa, berâberinde SelâhaddînUşâkî’yi de götürdü. Edirne’ye vardığında Cemâleddîn Uşâkî’yi ziyâret etti. Selâhaddîn Uşâkî, aradığı mânevî sırların Cemâleddîn Uşâkî’de bulunduğunu görerek, ona talebe oldu. Bu sırada Selâhaddîn Uşâkî’nin içinde tamâmen tasavvuf yoluna girme arzusu doğup, paşaya durumu arz edip, resmî hizmetten çekilmesine müsâde buyurmasını ricâ etti. Paşanın izniyle mektupçuluk vazifesinden ayrıldı. Bundan sonra hocasının hizmetinde bulunan Selâhaddîn Uşâkî, onunla birlikte İstanbul’a gitti. SelâhaddînUşâkî, Eyyûb’da ikâmet etti. Hocasının sohbetlerine devâm ederken, yedi sene kadar nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yaparak mücâhede ve riyâzette bulundu. Sonra hocası, kızını SelâhaddînUşâkî’ye verdi.

Selâhaddîn Uşâkî’nin çocuğu olduktan bir süre sonra, hocası ve kayınpederi onu evden çıkararak; “Al hanımını evimden ayrıl! Bundan sonra kendi geçimini temin et.” dedi. Selâhaddîn Uşâkî; “Peki hocam, başüstüne!” diyerek hanımı ve çocuğu ile berâber, hocasının evinden ayrıldı. Eğrikapı’dan, FâtihCâmii civârında, Âşıkpaşa mevkiinde bulunan, Horhor çeşmesine doğru yürürken bir evin kenarında durakladı. Kış günüydü ve kar yağıyordu. Yolun karşı tarafında bulunan Tâhir Ağa onları görünce evine dâvet etmek için yanlarına birini gönderdi. TâhirAğa, Selâhaddîn Uşâkî’yi, evine götürdü. Ona; “Siz kimlerdensiniz? Kış gününde neden bu hâle düşüp sokak kenarında kimsesiz garibler gibi duruyorsunuz?” diye sordu. Selâhaddîn Uşâkî; “Bâtınî hükümdârın celâline tutuldum.” dedi. TâhirAğa da; “Ben de zâhirî hükümdârın celâline tutuldum.” deyince, Selâhaddîn Uşâkî sebebini sordu. Tâhir Ağa; “Sarayda kıymetli bir kılıç vardı. Kılıç kayboldu. Pâdişâh, Üçüncü SultanMustafa bana; “Bu kılıcı kırk güne kadar bul! Bulamazsan seni en ağır şekilde cezalandırırım.” dedi. Bu kılıcı bulmağa imkân olmadı. Otuz beş gün geçti. Ömrümün son günlerini yaşıyorum.” dedi.

Selâhaddîn Uşâkî bir süre tefekküre daldı. Sonra başını kaldırıp Tâhir Ağaya; “Kılıç sarayın falanca yerine düşmüş. Üzerini de kâğıt parçaları örtmüş. Adamlarını gönder oraya bir baksınlar.” dedi. TâhirAğa hemen adamlarından birini oraya gönderdi. Giden kişi târif edilen yerde kılıcı bularak, Tâhir Ağaya getirdi. Pâdişâh, Tâhir Ağanın suçu olmadığını anlayarak, ona kırk gün izin verdi. Tâhir Ağa, Selâhaddîn Uşâkî’ye; “Efendim, siz benim dar günümde Hızır gibi yetiştiniz. Siz de hâlinizi bana anlatın.” diye ricâda bulundu. Selâhaddîn Uşâkî de hâlini Tâhir Ağaya anlattı.Tâhir Ağa onları bir süre evinde misâfir etti. O semtte bir ev alarak evin bütün ihtiyaçlarını temin etti. Bir gün Selâhaddîn Uşâkî’ye; “Âilenizle filan eve gidelim.” dedi. Birlikte satın aldığı eve varınca, Tâhir Ağa; “Bu ev size bizim hediyemizdir.” diyerek kabûl buyurmasını ricâ etti. Selâhaddîn Uşâkî ve hanımı bu eve yerleştiler. Daha sonra Selâhaddîn Uşâkî, Tâhir Ağa dergâhına şeyh olarak tâyin edildi.Bir gün Selâhaddîn Uşâkî, hanımını ve çocuğunu alarak hocası ve kayınpederi Cemâleddîn Uşâkî’nin evine gitti. Hocası ona; “O celâlim sebebiyle bu ikrâma kavuştun.” buyurdu.

Selâhaddîn Uşâkî, on dokuz seneye yakın, insanlara ilim öğretti. 1782 (H.1196) senesi Ramazân-ı şerîf ayının on üçünde Perşembe gecesi, dergâhın bulunduğu bölgede çıkan bir yangında dergâh yandı. Bunun üzerine âilesi ile birlikte hocası Cemâleddîn Efendinin dergâhına gitti. Dört buçuk ay burada ikâmet ettikten sonra bir hastalığa yakalanarak vefât etti.

Şöyle anlatılır: “Selâhaddîn Uşâkî, hocasından icâzet aldıktan bir süre sonra, onun giydirdiği hırkayı çıkararak sakladı ve; “Ben o hırkayı giyecek gücü ve kuvveti kendimde göremiyorum.” dedi. Gizlilik üzere yürüdü. Zamânında pek kıymeti bilinmedi.”

Bir gece rüyâsında, Muhyiddîn-i Arabî, Selâhaddîn Uşâkî’ye dört satırlık bir yazı okuttu. Bu yazılar; şerîat, tarîkat, hakîkat ve mârifete dâirdi. Uyanınca kendisinin bütün ilâhî sırlara kavuştuğunu görerek şöyle buyurdu:

Müşkilin kimseye zâhirde Salâhî sormaz,
Hâce-i bâtına sordu soracak esrârı.

Selâhaddîn Uşâkî iki yüze yakın eser verdi. Bu eserlerin çoğu basılmıştır. Eserlerinden bâzıları şunlardır:
1) Risâle-i Esrâr-ı Nihân ez-Hatm-ı Hâcegân,
2) Şerh-i Kasîde-i Hazret-i Mevlânâ,
3) Terceme-i Risâle-iKudsiyye,
4) Risâle-i Menâzil-i Kamer,
5) Risâle-i Vahdet-iVücûd,
6) Şerh-i Ebyât-ı Mısrî,
7) Tuhfet-ül-Uşşâk,
8) Cerîde-iTasrîf,
9) Havâsî Ebyât-ı Müşkile,
10) Risâle-i Hall-il-Meâkıd,
11) MedârıMebde’ veMe’âd,
12) Şerh-ı Nutk-ı Nasreddîn Hoca,
13) Şerh-i Kelimât-ı İmâm-ı Ali,
14) Şerh-i Ebyât-ı Neccârî,
15) Şerh-ı Ebyât-ı Âşık Ömer,
16) Şerh-i Ebyât-ıSünbül Sinân,
17) Şerh-i Ebyât-ı İsmâilHakkı,
18) Şerh-i Ebyât-ı Eşrefzâde,
19) Mevlîd-i Şerîf,
20) Ellidört Farz Şerhi,
21) Usûl-i Hadîs Şerhi,
22) Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin Mevâki’-un Nücûm Şerhi: Eser SultanBâyezîd Kütüphânesinde olup, Arabcadır. Şerhin ifâdeleri, Muhyiddîn-iArabî’nin ifâdeleri gibidir. Selâhaddîn Uşâkî’nin kemâli, bu eserde açıkça görülmektedir.
23) Miftâh-ı Vücûd-ıl-Eşher fî Tevcîh-i Kelâm-i Şeyh-ul-Ekber,
24) Mesnevî-i Şerîf Tercümesi,
25) İmâm-ı Gazâlî’nin iki risâlesinin tercümesi,
26) Şeyh Ebü’l-Hasan Harkânî’nin Esrâr-ı Sülûk Tercümesi,
27) Mugnî Şerhi,
28) Kavâid-i Fârisî Şerhi,
29) Sunûhât-ı Salâhî,
30) Aruz Şerhi,
31) Dîvân-ı Arabî.

Nice bir meyledesin bezm-i belâya nice bir.
Nakd-i ömrün versin bâd-ı hevâya nice bir.

Nefsin arzularına uydun ulaştın ey dil!
Uğradın varta-ı uzmâ-yı cefâya nice bir.

Çek elin fânî cihândan yürü insaf eyle gel,
Bu kadar gaflet-ü-rağbet bu fenâya nice bir.

Şems-i ikbâlin erişmekte gurûba gözün aç.
Hâb-ı Gaflette sarılmaklık gıtâya nice bir.

Gelmedin kendine bir ibret alıp âlemden,
Bu kadar dâiye bî katre-i mâye nice bir.

Hâb-ı gafletten uyanmaz mı gözün bîçâre,
İntibah ermedi bir azm-i bakâya nice bir.

Ey Salâhî yürü sen Hak kulluğuna meşgûl ol,
Nice bir kul olasın nefsi hevâya nice bir.

1) Sefînet-ül-Evliyâ; c.4, s.257
2) Risâle-i Salâhî (Süleymâniye Kütüphânesi Yazma Bağışlar Kısmı, No: 2320)
3) Menâkıp; AliEmirî Şeriyye; s.877
4) Karesi Meşahiri
5) Osmanlı Müellifleri

Evliyalar Ansiklopedisi için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu