Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

Nas Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Nas Suresi'nin Fazilet ve Sırları
Nas Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Ebu Said (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) cinlerden ve insanların nazarından Felak ve Nas sureleri nazil oluncaya kadar (çeşitli dualarla Allah’a) sığınırdı. Bu iki sure indirilince, diğerlerini bıraktı, yalnız bu ikisiyle Allah’a sığınmaya başladı.”(1)
 • Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in devesini çekiyordum. Bana:-“Ey Ukbe! Sana okunan en hayırlı iki sure öğreteyim mi?”buyurunca:-“Evet, ey Allah’ın Resulü!” dedim. Bana, Felak ve Nas surelerini okuttu. Benim bunlara fazla hayret ettiğimi gördü. Sonra sabah namazını bu iki sureyle kıldırdı.(2)
 • Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Cuhfe ve Ebva arasında giderken birden ortalığı bir rüzgar ve karanlık kapladı. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Felak ve Nas surelerini okuyarak gelecek belalardan Allah’a sığınmaya başladı ve bana da böyle musbet anında aynı şeyi yapmamı tavsiye ederek şöyle buyurdu: -“Ey Ukbe Bu iki sure ile Allah’a sığın; çünkü Allah’a sığınan hiçbir kimse, bu ikisinin benzeri ile korunmadı.”(3)Başka bir rivayette Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’a şöyle buyurdu: “Ey Ukbe! Sabah akşam üçer defa İhlas, Felak ve Nas surelerini devam et. Arkasından şöyle söylemeyi ihmal etme:Allah’ım! Sana yaptığım bütün kulluk hizmetlerimde ve son nefesimi verdiğim sırada şeytan gelip bana vesvese vermeye başlayınca, beni onun elinde koyma. Bu hususta şimdiden Sana sığınıyorum.”Ukbe bin Âmir (Radıyallahu Anh)’dan başka bir rivayete göre dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Bana Hud suresinden bir kaç ayet, Yusuf suresinden de bir kaç ayet öğretirmisin?” dedim. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ey Ukbe bin Âmir! Sen ‘Kul e’ûzü bi-Rabbil-Felâk’ suresinden daha çok Allah’ın sevdiği, O’nun katında o sureden daha beliğ (kapsamlı ve anlamlı) bir sure asla okuyamazsın. Eğer onu namazda hep okuyabilirsen durma yap.”(4)Yine Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den nakledilmiştir: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) her namazın arkasından Felak ve Nas surelerini okumamı emretti.(5)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Akşama ve sabaha eriştiğin zaman ‘kulhüvallahü ehad’ (suresi) ile muhavvezeteyn (surelerini) üç defa oku! Her türlü şerre karşı sana yeter.(6)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma namazından sonra oturduğu yerde. İhlas-ı Şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir daha ki Cuma’ya kadar(kendisi, çoluk cocuğu ve malı bir hafta boyunca) muhafaza edilir (kötülüklerden korunur).”(7)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma imam selam verdiğinde ayağını bükmeden (namaz halini bozmadan) Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allah’u Teala’ya ve ahiret gününe inanların sayısınca ecir verilir.”(8)
 • Hazreti Aişe (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)her gece yatağına geldiğinde, her iki elini birleştirir, sonra onların içine üfler ve bu avuçlarına İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, sonra cesedinden ulaşabildiği her yere ellerini sürerdi. Evvela başından, yüzünden ve ön tarafından başlardı ve bunu üç kere yapardı.(9)Hazreti Aişe (Radıyallahu Anh) şöyle dedi: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ailesinden birisi hastalandığı zaman ona İhlas, Felak ve Nas surelerini okur ve üflerdi.(10)
 • İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh) hazretleri buyurdu ki: “Sıkıntılı zamanlarda dört ‘Kul‘ ler, yani: 1-Kafirun Suresi, 2-İhlas Suresi, 3-Felak Suresi, 4-Nas Suresi çok okunmalıdır.
 • Muhammed Masum Fâruki (Kuddise Sirruh) Hazretleri buyurdu ki: “Derslerden kurtulmak için Felak ve Nas surelerini çok okumak faydalıdır.”

Rivayet Edildi ki:

 • Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas suresi, Felak ve Nas suresini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz.
 • Nas Suresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.
 • Son nefesini vermekte olan kimse için bu sure okunursa, ruhu bedenden rahatça ayrılır.
 • Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.
 • 10 sure vardır ki 10 şeyi engeller: ”
  1. Fatiha suresi Rabbin gazabını,
  2. Yasin suresi Kıyamet susuzluığunu,
  3. Duhan suıresi Kıyametteki korku ve dehşeti,
  4. Vakıa suresi fakirliği, sıkıntıyı,
  5. Mülk suresi kabir azabını,
  6. Kevser suresi hasımların kin ve intikamlarını,
  7. Kafirun suresi küfrü, ölüm anında imansız gitmeyi,
  8. İhlas suresi ikiyüzlülük, bozgunculuk ve fitneyi,
  9. Felak suresi hasetçilerin hasedini,
  10. Nas suresi vesveseyi engeller.
 • Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

Nas Suresi’nin Mealini okumak veya dinlemek için tıklayınız  

Not: Surelerin Fazilet ve Sırları konulu yazılarımız ve yaptığımız araştırmalar Nas Suresi’nin fazilet ve sırlarının da yazılmasıyla bitmiştir. M. İsmail Fındıklı‘nın Yasin Yayınlarından çıkan Faziletleri ile Sureler ve Dualar isimli kitap’tan büyük ölçüde yararlanılarak hazırlanmıştır.

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Tirmizi, Tıb, 16; İbni Mâce, Tıb, 33
 2. Ebu Davud, Vitir, 1462; Nesai, İstiaze, 1; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/144,148
 3. Ebu Davud, Vitir, 1463; Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 2/394
 4. Hâkim, Müstedrek, 1,240
 5. Tirmizi, Fedâilül-Kur’an, 12; Nesai, Sehv, 27, Ebu Davud, Salat, 17
 6. Nesai, İStiaze, 1; Ebu Davud, Edeb, 100; Ahmed, Müsned, 5/312
 7. Suyuti, Câmi’ussağir, 6/206, el İtkan, 2/340; Zebidi, İthaf, 3/270
 8. Zebidi, İthaf, 3/271
 9. Buhari, Tıbb, 39; Müslim, Selam, 51; İbni Mace, Dua 15
 10. Buhari, MEgazi, 83, Fedailül-Kur’an, 14, Tıbb, 41, Daavat, 12; Ebu Davud, Tıb, 19; Malik, Muvatta, Ayn, 10; Ahmed Müsned, 6/104,124

Kaynak: OnlineKuran.net

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu