Surelerin FaziletleriSurelerin Sırları

Ayetel Kürsi’nin Faziletleri

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi’nin Faziletleri Hakkında Hadisi Şerifler

 1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah’ın en yüce ismi) bulunmaktadır.” (1)
 2. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ayetül Kürsi, Kuran’ın dörtte biri (1/4)‘dir.” (2)
 3. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim farz namazın peşinden bir kere: Duanın Arapça Okunuşu [“Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yetrifü biha ehlüssemâvâti ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi i’lmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih.”] Duanın Türkçe Karşılığı (Meali) [“Allah’ım! Ben Sana her nefes, her an ve saniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından ve ilminde olacağını bilip de, şu anda mevcut olan, istikbalde mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel Âyetü’l Kürsi’yi takdim ediyorum“] Deyip, Âyelü’l-Kürsi’yi sonuna kadar okursa, gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyon hasene yükselir ve Sur’a üfleninceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar.” (3)
 4. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Übey bin Ka’b (R.Anh)’a: “Kuran’daki en büyük âyetin hangisi olduğunu sormuş.” O da: “Ayetül Kürsi” doluğunu haber vermişti. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Übey’în göğsüne vurarak ona şöyle buyurdu:” Ey Ebû Münzir! İlim sana mübarek olsun. Canım kendisinin kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayetül Kürsi’nin bir dili, iki de dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Allah’u Teala’yı takdis eder (O’na tazimde bulunur, Onu yüceltir).” (4)
 5. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet’el Kürsi’dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.(5)
 6. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim farz namazının peşinden Ayet’el Kürsi’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.” (6)

Bir rivayette şöyledir: “Her kim farz namazın peşinden Ayete’l-Kürsi’yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.(7)

Başka bir rivayette ise: “Her kim farz namazın arkasından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, diğer namaz vaktine kadar (maddi manevi bütün belalardan) korunur.(8)

 1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah’u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.
 2. Hazreti Aişe(R.anha)’dan rivayet edildi ki: “Bir kişi Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e gelip O’na, evinde olan şeylerin bereketsizliğinden şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sen niçin Ayete’l-Kürsi okumuyorsun? O, herhangi bir yemek veya katığın bereketini çoğaltır. Namazların arkasından okuyana şükredenlerin kalbi gibi bir kalp, sıddıkların ameli gibi amel, peygamberlerin sevabı gibi sevap ihsan eder, rahmetini üzerine yayar, doğrudan cennete girmesine ancak ölüm engel olur.”(9)
 3. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “Kuran’ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayete’l-Kürsi Arş’ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.(10)
 4. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “İnsanların efendisi Adem’dir, Arapların efendisi Muhammed’dir. İranlıların efendisi Selman’dır. Habeşlilerin efendisi Bilal’dir. Dağların efendisi Tur-i Sina’dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem’dir. Günlerin efendisi Cuma’dır. Sözlerin efendisi Kuran’dır. Kuran’nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayete’l-Kürsi’dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.(11)
 5. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “Her kim Ayete’l-Kürsi’yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komuşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.(12)
 6. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)’a şöyle buyurdu: “Kuran’da en büyük ayet, Ayete’l-Kürsi’dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.(13)
 7. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayete’l-Kürsi’dir.(14)
 8. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ashabına (R.anh) şöyle buyurdu: “Yatağına geldiğin vakit Ayete’l-Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah’u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.(15)

Ashab-ı Kiram, Evliyaullah ve Alimlerin Rivayetleri

 1. Hz. Ömer (R.Anh) buyurdu ki: “Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayete’l-Kürsi’yi birer defa okursa, her okuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine ve sekinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün okuyan kişiye, hiçbir (şeytan, cin ve kötü insan) zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa, haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir.
 2. Muhyiddin ibni Arabi (Kuddise Sirruh) dedi ki: “Bir kimse Ayete’l-Kürsi’yi 313 defa okursa,o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat edip her şeyden muhafaza ederler. Düşmanları ne eli ve nede dili ile hiçbir zarar ve ziyan vermezler.

“Her kim Ayete’l-Kürsi’yi gece ve gündüz içerisinde 1000 defa okur ve buna ara vermeden 40 gün devam ederse Allah’a yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti keşif yoluyla kalp közü açılır. Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler. O kimsenin her muradı hasıl olur.

 1. Kutbuddin İzniki (Kuddise Sirruh) buyurdu ki: “Ayete’l-Kürsi’yi ihlas ile okuyanın, insan ve heyvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affolur.
 2. İmam B’uni (Kuddise Sirruh) buyurdu ki: “Ayete’l-Kürsi’yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin Allah’ü Teala aklını ve anlayışını arttırır.

Dipnotlar (Kaynaklar)

 1. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 6/461
 2. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/221; Suyuti, Cami’ussağir, 1/60, no.21
 3. Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 2/131, no.3468
 4. Ebu Davud, Sünen, 1460; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/142
 5. Tirmizi, Fedailül-Kuran,2; Suyuti, Cami’ussağir, 2/47, no.1289
 6. Nesai, Süneni- Kübra, 9928; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2385; Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/102; taberani, el-Kebir,7532; elEvsat, 8068; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/562, 569
 7. Beyhaki, Şu’abül-İman, 2396; Suyuti, Dürrul-Mensur, 2/6;Münavi, Feyzül-Kadir, 6/197;Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/562, 569
 8. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 2/148;Ali El-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/568, Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/458, 2396;Nesai, Sünen, 100
 9. Suyuti, Darru’l-Mensur, 2/6
 10. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26
 11. Suyuti, Cami’ussağir, 4/123, no.4754; Deylemi, Müsnedül-Firdevs
 12. Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/457, 2395; ali el-Kari, el-:Mirkat, 4/632
 13. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 5/142, 178; Hakim, Müstedrek, 2/259; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2376-2380; Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/14
 14. Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/457,2389
 15. Buhari, Vekalet, 10;Fedailül-Kuran, 10;Bed’ül-Halk,11;Suyuti,Dürru’l-Mensur, 2/6
Ayet-el Kürsi’deki Sırlar Hakkında başlıklı makalemizi okumak için tıklayınız

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu