Dualar

Müsebbiat-ı Aşere Duası

Müsebbiat-ı Aşere Duası
Müsebbiatı Aşere Duası

Müsebbiat-ı Aşere İbrahim Teymî Hz. buyuruyor ki:

Bir gün, Kâbe’nin bir kö­şesinde zikir ve tesbih ile meşgul iken bir zât yanıma gelerek, bana selâm verdi ve sağ tarafıma oturdu. Ömrümde böyle güzel yüzlü, te­miz giyinmiş, beyaz tenli ve güzel kokulu bir insan görmemiştim.  Benim yanıma gelir gelmez, bu zat ismimle konuşmaya başlamıştı.

O zat: “Yâ İbrahim Tevmî! Size emanet vermek isterim, kabul eder misiniz?” buyurdu.

Ben de: “Duydum ve kabul ettim” dedim.

Adının Hızır (a.s.) olduğunu söyleyen bu zat devamla: “Bu emanetin adı: Müsebbiat-ı Aşere‘dir. ‘Yedili on dualar’ demektir. Bunu size talim ve telkin edeyim” diyerek, okumaya ve faziletlerini saymaya başladılar.

Hızır (a.s.) Müsebbiat-ı Aşere’nin faziletini şöyle sıraladılar:

 1. Her kim, bu duayı okursa, Cenab-ı Hakk’ın manevi himayesine, sonsuz keremine mazhar olur.
 2. Bu duayı okuyanlar, ahiret azabından korunur.
 3. Bu duayı okuyanların, yanlarına şeytan yaklaşamaz.
 4. Bu duayı okuyanların, günleri günahsız geçer.

Hızır (a.s.): “Eğer kalbinde şüphe varsa, Resûlûllah’a sor. Benim adım; Hızır’dır” diyerek, yanımdan ağır ağır ayrıldılar. Bu açık görüşme olayı, bende oldukça büyük bir tesir bıraktı.

İbrahim Teymî Hz. bunun devamını şöyle anlatıyor:

Hızır (a.s.) ile görüşeli epey olmuştu. Resûlûllah (s.a.v)’i rüyada görmeyi pek arzulamıştım. Bir gece çok garipsemiş olarak yatmıştım. Semavatta uçuşan melekleri gördüm. Her melek yeryüzüne iniyor, nur gibi olanları alıp, sonradan “cennet-ül mev’a” olduğunu öğrendiğim yere taşıyorlardı. İçlerinde ben de vardım. Daha öyle olaylar ve çok acâibat gördüm ki, dil ile tarif olunmaya, güç yetmez.

Bu uçuşan meleklere dedim ki: “Ey melekler! Bu dil ile tarife gelmeyen makamlar, kimler için hazırlandı?”

Melekler: “Ey has kişi! Buraya senin gibi amel edenler ve ‘Müsebbiat-ı Aşere’ okuyanlar gireceklerdir. Bunlar cennetin sayısız nimetlerinden, meyvelerinden yiyecektir, kana kana Kevser Havuzu’ndan içeceklerdir” dediler.

Ben meleklerle konuşurken, birde baktım ki, karşımda her tarafı ve göğü kaplamış bir nur göründü. Bu büyük nurun içinde, yaradılışın nuru, Seyyid-i Kâinat Resûlûllah Efendimiz (s.a.v.) vardı.

Resûl-i Ekrem, yanında şarkı garbı dolduracak genişlikte, yetmiş saf melâike ve yetmiş Peygamber olduğu hâlde yanımıza gelerek bana selâm ver­di ve elimden tuttu.

“Yâ Resûlûllah! Hızır (a.s.) bana Müsebbiat-ı Aşere’yi öğretti ve sizden duyduğunu söylediler” dedim.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Yâ İbrahim Teymî! Hızır’ın benim tarafımdan söylediklerinin hepsini tasdik ederim. O, yeryü­zünün en âlimlerindendir. Allah-ü Teâlâ’nın yeryüzünde askerlerinden sayılır” buyurdular.

“Yâ Resûlûllah! Her kim Müsebbiat-ı Aşere’yi okursa, o has kişilerden olur mu? Bu dualara devam ederse, o sevap ve hasene hep verilir mi?” dedim.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Beni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a (c.c.) yemîn ederim ki, her kim bu duaları okursa, Al­lah ona bu mükâfatları verir. Bütün günahlarını bağışlar. Allah’ın kahrı gazabı kaldırılır. Allah, bu duayı okuyan kişinin sol tarafındaki meleklere, bir sene günah yazmamalarını emreder. Bu duaları ancak saîd olanlar okur, şâkî ve asiler okumaktan kaçınır ve çekinirler” buyurdular.

İbrahim Teymî, bu rüyadan sonra dört ay yemeyen, içmeyen insanlara benzedi ve bir aşk-ı meşk içinde yaşadı.

İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn – İmâm-ı Gazâlî

Müsebbiat-ı Aşere

Sabah güneş doğmadan önce, akşam güneş batmadan önce okunurlar.

 1. Fatiha-i Şerife: 7 defa okunur.
  Fatiha Suresi

1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er’Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn  6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

 1. Ayet’ül Kürsi: 7 defa okunur.
  Ayet’ül Kürsi

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

 1. Kafirun Sûresi: 7 defa okunur.
  Kafirun Sûresi

1.Kul yâa eyyühel kâafiruun  2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün  3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd  6.Leküm diynüküm veliye diyn.

 1. İhlâs-ı Şerif: 7 defa okunur.
  İhlâs Sûresi

1.Kul hüvellâahü ehad  2.Ellâahüs samed  3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad.

 1. Felak Sûresi: 7 defa okunur.
  Felak Sûresi

1.Kul euuzü birabbil felak  2.Min şerri maa halak  3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab  4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad  5.Ve min şerri haasidin izâa hased.

 1. Nas Sûresi: 7 defa okunur.
  Nas Sûresi

1.Kul euuzü birabbinâas   2.Melikinnâas  3.İlâahinnâas  4.Min şerril vesvâasil hannâas  5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas.

 1. “Allahümmağfirlî veli valideyye velil müminine ve’l müminat ve’l-müslimine ve’l-müslimat el-ahyai minhüm ve’l-emvat birahmetike ya erhamerrahimin.” 7 defa okunur.
 2. “Sûbhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhû vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim.” 7 defa okunur.
 3. “Allâhümme salli âlâ seyyidina muhammedin abdüke ve resulike nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” 7 defa okunur.
 4. “Allahümmef’al bi ve bihim acilen ve ecilen fid dini ved dünya vel ahirati ma ente lehü ehlün ve la tef’al bina ve bihim ya mevlana ma nahnü lehü ehlun inneke gafurun halim cevvadün kerim raufür rahim.” 7 defa okunur.

Anlamı: “Allahım! Bana, anne ve babama ve bütün mü’minlere acilen ve diğer zamanlarda, dünya ve âhirette Senin lûtfuna lâyık şekilde muamele buyur. Bize, bizim lâyık olduğumuz muameleyi yapma. Sen ba­ğışlayıcısın, cömertsin, ilim sahibisin, kerîm, raûf ve rahimsin.”

El-Cebbar Esmasının Anlamı ve Faziletlerini okumak için tıklayınız!

Kaynak:biriz.biz

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu