Dualar

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar
Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar

(Bundan önceki kaydettiğimiz duaları söylemek müstahabdır)

  • Ebû Saîd EI-Hudrî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre; şöyle demiştir:

“ResûlüIIah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yeni bir elbise edindiği za­man, sarık olsun, gömlek olsun, hırka olsun, onun cinsini adlandırır (bu yün hırkadır yahud bu keten sarıktır, bu pamuk gömlektir, der) sonra şöyle buyururdu:

“Allâhümmeleke’I-hamdüentekesevtenîhi, es’elükehayrehû vehayre ma sunia İehû ye eûzü bike min şerrihî ve şerri ma sunia İehû”

(Allah’ım hamd Sana mahustur, Sen bunu bana giydirdin, bunun hay­rım ve kendisinde yapılan hayri Senden isterim. Bunun şerrinden (verece­ği gurur ve kibirden) ve onunla yapılacak kötülükten de Sana sığını­rım)”(1)

  • Hazreti Ömer’den (Radıyalîahu Anh) rivayet edildiğine göre de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işittim:

“Kim yeni bir elbise giyer de:“Elhamdü lilîâhilîezî kesânî mâ uvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî fî hayatî”(O Allah’a hamd olsun kî, avretimi ve hayatımda kendisi ile güzelleşe-ceğim elbiseyi bana giydirdi) derse, sonra da eskitmiş olduğu elbiseyi ni­yetlenerek onu sadaka olarak verirse, hem hayatta, hem ölü iken o kimse Azîz ve yüce Allah’ın yolunda bulunur, himayesinde ve yolunda olur.”(2)

Elbise, Ve Ayakkabı Giyme Ve Çıkarma Şekilleri

Elbise, ayakkabı, don ve benzerleri olan giysileri giymekte sağ kollardan ve sağ paçalardan işe başlamak ve önce solu, sonra sağı çıkarmak müsta-habdır. Göze sürme çekmek, misvak (özel dış fırçası) kullanmak, tırnak­ları kesmek, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını yolmak, başı traş etmek, namazdan çıkışta selâm vermek, mescide girmek, heladan çıkmak, abdest almak, gusletmek, yemek-içmek, musafaha etmek, Hacer-i Esved’e d sürmek, bir insandan bir şey almak ve ona vermek ve bunlara benzer işleri yapmak da sağ (el veya ayak) ile olur. Bu işlerin zıddı da sol ile yapılır.

  • Hazreti Aişe’nin (Radıyallahu Anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bütün işlerinde -temizlenme­sinde ve taranmasında- sağ ile iş yapmak onun hoşuna giderdi:”(3)
  • Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) sahih bir isnadla rivayet edildi­ğine göre, şöyle demiştir: “Resûlüllah Sallallahu aleyhi ve Sellem’in sağ eli, temiz işleri ve yemeği içindi. Sol eli de, istincası (tuvalet temizliği) ve bedene eziyet veren (sümkürmek gibi) şeyler içindi.”(4)
  • Hazreti Hafsa’dan (Radıyallahu Anha) rivayet edilmiştir ki: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sağ elini yemesi, içmesi ve giyinmesi için kullanırdı: sol elini de bunlardan başka şeyler için kulla­nırdı.”(5)
  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Elbise giydiğiniz zaman, abdest aldığınız zaman sağlarınızla işe baş-laymız.”(6) Bu konuda çok hadisler vardır; Daha doğrusunu Allah (c.c) bilir.

Kaynaklar
1)Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. (Tirmizî demiştir ki, bu hadîs Hasen’dir.
2)Tirmizî.
3)Buhârî. Müslim.
4)Ebû Dâvud ve başka Sünen sahipleri.
5)Ebû Dâvud. Beyhakî
6)Ebû Dlvud ve Tirmİzî, Ebû Hureyre (r.a)’den. lbn-i Mâce. Beyhakî. Bu hadiss hasendir.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu