Dualar

Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar

Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar

“Eşhedü en lâ ilahe illâîlâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlühu. Alîâhümme’c-aîmminettevvâbîne vec-alnîmine’l-mütatahhirîne sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve et’ubü ileyke.

(Allah’dan başka bir İlâh olmadığına yalnız O’nun var olduğuna şâhid­lik ederim. O’nun ortağı yoktur. Yine şâhidlik ederim ki Muhammed O’­nun kuludur ve Peygamberidir. Allah’ım! Beni tevbe edicilerden kıl ve beni temizlenip pâk olanlardan yap. Sana hamd ederek Seni noksanlıklar­dan tenzih ederim. Şâhidlik ederim ki, Senden başka İlâh yoktur. Senden mağfiret dilerim ve Sana sığınıp tevbe ederim.”

  • Ömer b.EI-Hattab’dan (Radıyaîlarm Anh) bize rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Kim abdest alır da:”Eşhedü en lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühu”

(Allah’dan başka İlâh olmadığına, yalnız O var olduğuna şâhidlik’ede­rim. O’nun ortağı yoktur. Ve Şâhidlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu­dur ve Peygamberidir)[39] derse, Cennetin sekiz kapısı ona açılır, hangisin­den isterse (cennete) girer.”

  • Yukarki hadîsi Tirmizî rivayet etmiş ve:“Allâhümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî minelmütatahhirîne(Allah’ım! Beni tevbe edicilerden kıl ve beni temizlenip pâk olanlardan yap) “sözlerini ilâve etmiştir. Nese’î de,” Gece-gündüz İşleri” bölümünde ve başkası zayıf bir isnadla:

“Sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en îâ ilahe illâ ente estağ­firuke ve etûbu ileyk(Allah’ım, Sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Sen­den başka İlâh Yoktur. Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim), şeklinde rivayet etmişlerdir.

  • İbni Ömer’den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim abdest alır da sonra: Eşhedü en lâ ilahe illâlîahu ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlühu(Allah’dan başka ilâh olmadığına şâhidlik ederim ve yine şâhidlik ede­rim ki, Muhammed Allah’ın kuludur ve Peygamberidir), sözlerini konuş­madan önce söylerse, iki abdest arasındaki günahları bağışlanır.”[40]

  • Enes’den bize rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aley­hi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim abdesti güzelce alır da ve sonra üç defa: Eşhedü en lâ ilahe illâllahu vahdehû lâ şerike lehu ve eşhedü enne mu-hammeden abduhû ve rasûlühu.(Şahidlik ederim İd, Allah’dan başka Üâh yoktur, yalnız O vardır O’nun ortağı yoktur. Yine şahidlik ederim ki Muhammed Allah’ın kuludur ve Peygamberidir) derse, Cennet kapıları ona açılır ve hangisinden dilerse girer”[41]

“Eşhedü en lâ ilahe illallah” sözünün üç defa tekrar edilmesi, İbni Sünnî’nin kitabında, Osman b.Affan’dan (Radıyallahu Anh) zayıf bir is-nadla rivayet edilmiştir.

Şeyh Nasru’l-Makdisî şöyle demiştir: İnsan bu anılan zikirlerle beraber: “Allâhümme saîii vesellim ala muhammedin ve ala âli muhammedin” (Allah’ım, Muhammed’e ve O’nun âline rahmet et ve selâmet ver) söy­ler, tnsan bu zikirleri kıbleye dönük olarak ve abdesti tamamladıktan sonra söyler.

Kaynaklar
1)Müslim. Tİrmizî. Ibn-i Mâce. Nesâî.
2)Sünen-i Dârekutnî. Bu hadisin isnadı zayıftır.
3)Ahmed ibn-i Hanbel. İbn-i Mâce. îbn-i Sünnî. Bu hadîsin isnadı zayıftır.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Etiketler

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu