Dualar

Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar

Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar
Abdesti Tamamladıktan Sonra Okunacak Dualar

“Eşhedü en lâ ilahe illâîlâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlühu. Alîâhümme’c-aîmminettevvâbîne vec-alnîmine’l-mütatahhirîne sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve et’ubü ileyke.

(Allah’dan başka bir İlâh olmadığına yalnız O’nun var olduğuna şâhid­lik ederim. O’nun ortağı yoktur. Yine şâhidlik ederim ki Muhammed O’­nun kuludur ve Peygamberidir. Allah’ım! Beni tevbe edicilerden kıl ve beni temizlenip pâk olanlardan yap. Sana hamd ederek Seni noksanlıklar­dan tenzih ederim. Şâhidlik ederim ki, Senden başka İlâh yoktur. Senden mağfiret dilerim ve Sana sığınıp tevbe ederim.”

  • Ömer b.EI-Hattab’dan (Radıyaîlarm Anh) bize rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Kim abdest alır da:”Eşhedü en lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühu”

(Allah’dan başka İlâh olmadığına, yalnız O var olduğuna şâhidlik’ede­rim. O’nun ortağı yoktur. Ve Şâhidlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu­dur ve Peygamberidir)[39] derse, Cennetin sekiz kapısı ona açılır, hangisin­den isterse (cennete) girer.”

  • Yukarki hadîsi Tirmizî rivayet etmiş ve:“Allâhümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî minelmütatahhirîne(Allah’ım! Beni tevbe edicilerden kıl ve beni temizlenip pâk olanlardan yap) “sözlerini ilâve etmiştir. Nese’î de,” Gece-gündüz İşleri” bölümünde ve başkası zayıf bir isnadla:

“Sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en îâ ilahe illâ ente estağ­firuke ve etûbu ileyk(Allah’ım, Sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Sen­den başka İlâh Yoktur. Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim), şeklinde rivayet etmişlerdir.

  • İbni Ömer’den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim abdest alır da sonra: Eşhedü en lâ ilahe illâlîahu ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlühu(Allah’dan başka ilâh olmadığına şâhidlik ederim ve yine şâhidlik ede­rim ki, Muhammed Allah’ın kuludur ve Peygamberidir), sözlerini konuş­madan önce söylerse, iki abdest arasındaki günahları bağışlanır.”[40]

  • Enes’den bize rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aley­hi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim abdesti güzelce alır da ve sonra üç defa: Eşhedü en lâ ilahe illâllahu vahdehû lâ şerike lehu ve eşhedü enne mu-hammeden abduhû ve rasûlühu.(Şahidlik ederim İd, Allah’dan başka Üâh yoktur, yalnız O vardır O’nun ortağı yoktur. Yine şahidlik ederim ki Muhammed Allah’ın kuludur ve Peygamberidir) derse, Cennet kapıları ona açılır ve hangisinden dilerse girer”[41]

“Eşhedü en lâ ilahe illallah” sözünün üç defa tekrar edilmesi, İbni Sünnî’nin kitabında, Osman b.Affan’dan (Radıyallahu Anh) zayıf bir is-nadla rivayet edilmiştir.

Şeyh Nasru’l-Makdisî şöyle demiştir: İnsan bu anılan zikirlerle beraber: “Allâhümme saîii vesellim ala muhammedin ve ala âli muhammedin” (Allah’ım, Muhammed’e ve O’nun âline rahmet et ve selâmet ver) söy­ler, tnsan bu zikirleri kıbleye dönük olarak ve abdesti tamamladıktan sonra söyler.

Kaynaklar
1)Müslim. Tİrmizî. Ibn-i Mâce. Nesâî.
2)Sünen-i Dârekutnî. Bu hadisin isnadı zayıftır.
3)Ahmed ibn-i Hanbel. İbn-i Mâce. îbn-i Sünnî. Bu hadîsin isnadı zayıftır.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu