Dualar

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest Alırken Okunacak Dualar
Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest almak için su kabına suyu dökmek veya kuyudan abdest suyu çekmek istendiği zaman “BÎSMÎLLÂH” demek müstahabdir. Abdestin başında’ ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’’(Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım).” demek müsta­habdir.

Eğer yalnız “BİSMİLLAH” denirsede kâfi gelir. Âlimlerimiz de­mişlerdir ki, eğer bir kimse abdestin başında besmele getirmeyi terkederse, abdest arasında onu söyler. Fakat abdesti tamamlayıncaya kadar terk et­miş olursa, besmele yerini geçirmiş sayılır, onun için besmele getirmez, ancak abdesti yine sahîh olur; ister kasden, ister sehven terk etmiş olsun…

Bu görüş, bizim mezhebimizin ve alimler çoğunluğunun mezhebidir. Abdest alma sırasında besmele getirilmeyeceğine dair zayıf hadîsler nak­ledilmiştir. Ahmed b.Hanbel’den sabit olduğuna göre, demiştir ki, Ab­dest almada besmele getirilmesine dair sabit olmuş bir hadîs bilmiyorum.

  • Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) Hazretlerinin Peygamber SallalIahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet ettiği şu hadîs, bu cümledendir: “Allah adını anmayan (Besmele getirmeyen) kimse için abdest yoktur.”(1)

Âlimlerimizden biri olan Şeyh Ebu’1-Feth Nasru’l-Makdisî El-Zahid demiştir ki, abdestin başında besmele getirdikten sonra: Eşhedü En Lâ îlâhe İllallâhu Vah Vahdehû Lâ Şerîke Leh. Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhû ve Resûîühu. (Allah’dan başka İlâh olmadığına yalnız O var ol­duğuna ve O’nun ortağı bulunmadığına şâhidlik ederim. Yine şâhidlik ede­rim ki, Muhammed O’nun kuludur ve Peygamberidir) demek müstehap-tır.”

Şeyh Ebû’l-Feth’in söylediği budur; böyle söylemekte bir sakınca yok­tur; fakat sünnet olma bakımından bunun aslı da yoktur. Âlimlerimizden ve başkalarından da bunu söyleyen hiç bir kimseyi bilmiyoruz. Daha doğru­sunu Allah bilir.

 Kaynaklar
1)Bunu Ebû Davud ve ondan başkası rivayet etmiştir. Yine Saîd b. Zeyd, Ebû Sâid, Aişe, Enes b. Malik ve Sehl b. Sa’d Radıyallahu Anhüm Hazretlerinden bize bu şekilde rivayet edilmiştir. Bu hadîslerin hepsi Beyhakî ve ondan başkasının sünenlerinde bize rivayet edilmişse de bu ha­dislerin tümünü Beyhakî ve ondan başka alimler zayıf görmüşlerdir.

Dualar arşivine ulaşmak için tıklayınız!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu