Taharet Bölümü

Mest Üzerine Meshetmek ile ilgili Hadisler

Mest Üzerine Meshetmek ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3680
Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Tanım: Ben Resulullah (sav)’la beraberdim. Bana: “Ey Muğire, su kabını al!” emretti. Ben de onu aldım. Resulullah (sav) [la tenhaya gittik. O] benim gözümden kayboldu, kazayı hacet yaptı, (geri döndü). Üzerinde Şami bir cübbe vardı. (Abdest almak için hazırlık yaptı. Cübbesinin yenlerini cemreyip) kollarını çıkarmaya çalıştı. Ancak (yenler) dardı. Ellerini (yenlerin uç kısmından geri çıkarıp cübbeyi sırtına koyup kollarını) alttan çıkardı. Ben su döktüm, namaz için abdest aldı. Mestleri üzerine meshetti, sonra namaz kıldı.”

Kaynak: Buhari, Vudu 48, 35, 49, Salat 7, 25, Cihad 90, Megazi 80, Libas 10, 11; Müslim, Taharet 77, 79, 81,

 

Hadis No : 3681
Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Tanım: Bir diğer rivayette: “Mestlerini çıkarmada yardımcı olmak için eğildim. Bana: “Bırak onları, zira ben, abdestli olarak mestlerimi giyindim” buyurdu ve üzerlerine meshetti. (Bu Sahiheyn’in lafzıdır.)

Kaynak: Buhari, Vudu 48, 35, 49, Salat 7, 25, Cihad 90, Megazi 80, Libas 10, 11; Müslim, Taharet 77, 79, 81,

 

Hadis No : 3682
Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Tanım: Müslim merhumun bir diğer rivayetinde: “Resulullah (sav) mestleri, başının ön kısmı (alnı) ve sarığı üzerine meshetti” denilmiştir.

Kaynak: Müslim, Taharet 77, 79, 81, 82, (274)

 

Hadis No : 3683
Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde: “Resulullah (sav) mestleri üzerine meshetmişti; ben: “Ey Allah’ın Resulü! yoksa unuttunuz mu?” dedim. “Bilakis,” dedi, “belki sana unutturuldu. Aziz ve celil olan Rabbim, bana böyle emretti.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 59, (149, 150, 151)

 

Hadis No : 3684
Ravi: Bilal
Tanım: Resulullah (sav) mestleri ve örtüsü üzerine meshetti.

Kaynak: Müslim, Taharet 84, (275); Tirmizi, Taharet 75, (101); Nesai, Taharet 86, 96 (1, 75, 81)

 

Hadis No : 3685
Ravi: Bilal
Tanım: Ebu Davud’un rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav) ihtiyacı için (araziye) çıkardı. Ben de O’na su taşırdım. (Kaza-yı hacet yapınca) abdest alırdı. Bu sırada sargı ve botları üzerine meshederdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 59, (153)

 

Hadis No : 3686
Ravi: Ebu Ubeyde İbnu Muhammedi İbnu Ammar İbnu Yasir
Tanım: Cabir İbnu Abdillah (ra)’a mest üzerine meshetme hususunda sordum. “Ey kardeşimin oğlu, bu sünnettir” buyurdu. Bunun üzerine sarık üzerine meshetme hakkında sordum: “Saca meshet!” diye cevap verdi.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 75, (102)

 

Hadis No : 3687
Ravi: Cerir İbnu Abdillah el-Beceli
Tanım: Ravi, abdest alıp mestleri üzerine meshedince, kendisine: “Mest üzerine mesh mi yapıyorsun” diye sormuşlardır. O da: “Evet demiştir, ben Resulullah (sav)’ı gördüm. Bevletti sonra abdest aldı. (Sıra ayaklarına gelince, yıkamayıp) mestlerinin üzerine meshetti” dedi. (A’meş der ki: “İbrahim Nehai dedi ki: “Bu hadis, Abdullah İbnu Mes’ud (ra)’un ashabını taaccübe (hayrete) sevkediyordu, çünkü Cerir (ra)’in müslüman oluşu Maide süresinin nuzülünden sonra idi.”)

Kaynak: Buhari, Salat 25; Müslim, Taharet 73, (272); Tirmizi, Taharet 70, (93); Nesai, Taharet 96, (1, 81)

 

Hadis No : 3688
Ravi: Cerir
Tanım: Ebu Davud’un rivayetinde Cerir şöyle demiştir: “Meshetmekten beni ne alıkoyacak? Zira ben Resulullah (sav)’ı meshederken gördüm!” Bu sözü üzerine Cerir’e : “Bu, Maide suresinin nüzulünden önceydi” dendi de şu cevabı verdi: “Hayır! Ben kesinlikle Maide suresinin nüzulünden sonra müslüman oldum.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 59, (154)

 

Hadis No : 3689
Ravi: Büreyde
Tanım: Resulullah (sav), Mekke’nin fethedildiği gün, beş vakit namazın hepsini tek bir abdestle kıldı ve mestlerine meshetti. Hz. Ömer (ra): “Bugün, hiç yapmadığın bir şeyi yaptın!” dedi. Resulullah (sav): “Ammden (bilerek) yaptım ey Ömer” cevabını verdi. (Tirmizi ve Nesai’nin rivayetinde mesh’in zikri geçmez.)

Kaynak: Müslim, Taharet 86, (277); Ebu Davud, Taharet 66, (172); Tirmizi, Taharet 45, (61); Nesai, Taharet 1

 

Hadis No : 3690
Ravi: Muğire
Tanım: Resulullah (sav) abdest aldı ve çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti. [Ebu Davud der ki: “İbnu Mehdi, bu hadisi rivayet etmezdi. Çünkü Muğire (ra)’den bilinene göre Aleyhissalatu vesselam mestlerine meshediyordu.” Yine Ebu Davud der ki: “Bu hadis Ebu Musa el-Eş’ari (ra) tarafından da rivayet edilmiştir: “Aleyhissalatu vesselam çorapları üzerine meshetti.” Ancak bu rivayet muttasıl ve kuvvetli değildir, (zayıftır).” Ebu Davud der ki: “Çorap üzerine Ali İbnu Ebi Talib, İbnu Mes’ud, Bera İbnu Azib, Enes İbnu Malik, Ebu Ümame, Seki İbnu Sa’d ve Amr İbnu Hureys (ra) de meshetmiştir. Bu tatbikat Ömer İbnu’l-Hattab ve İbnu Abbas (ra)’dan da rivayet edilmiştir.”]

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 61, (159); Tirmizi, Taharet 74, (99)

 

Hadis No : 3691
Ravi: Evs İbnu Evs es-Sakafi
Tanım: Ben, Resulullah (sav)’ı, bir kavmin kuyusuna gelmiş, abdest alırken gördüm. Abdestini aldı, ayakkabılarına ve ayaklarına meshetti.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 62, (160)

 

Hadis No : 3692
Ravi: Mugire
Tanım: Resulullah (sav) mestin üst ve aşağı kısımlarını meshederdi.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 72, 73, (97, 98); Ebu Davud, Taharet 63, (161,165); Nesai, Taharet 63, (1, 62)

 

Hadis No : 3693
Ravi: Mugire
Tanım: Ebu Davud’un rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) mestlerinin sırtlarına meshederdi. Tirmizi’nin bir başka rivayetinde de böyle denmiştir. Tirmizi 72, 73, (97, 98), Ebu Davud, Taharet 63, (161,165); Nesai, Taharet 63, (1, 62)

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 63, (161,165)

 

Hadis No : 3694
Ravi: Ali
Tanım: Eğer din insanın fikrine göre olsaydı, mestin altını meshetmek, üstünü meshetmekten evla olurdu. Ancak ben Resulullah (sav)’ın mestin üstünü meshettiğini gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 62, (162)

 

Hadis No : 3695
Ravi:
Tanım: Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Hz. Ali (ra)’yi abdest alırken gördüm, ayağının sırtını meshetti ve dedi ki: “Eğer ben Resulullah (sav)’ı böyle yapar görmeseydim (ayağın altını meshetmeye daha layık düşünürdüm).”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 63, (162,163,164)

 

Hadis No : 3696
Ravi: Ali
Tanım: Bir diğer rivayette de şöyle gelmiştir: “Ben, Resulullah (sav)’ın ayağın üstünü meshettiğini görünceye kadar, daima, altını meshetmenin evla olduğunu düşünürdüm.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 63, (162,163,164)

 

Hadis No : 3697
Ravi: Şüreyh İbnu Hani
Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye mest üzerine meshetmekten sormaya geldim. Bana: “Sana Ebu Talibin oğlu [Hz. Ali] (ra)’yi tavsiye ederim, git ona sor. Zira o, Resulullah (sav) ile birlikte seyahatlerde bulunmuştur!” dedi. Bunun üzerine gidip ona sordum. Şu cevabı verdi: “Resulullah (sav), (mesh müddetini) yolcu için üç gün üç gece tuttu, mukim için de bir gün bir gece tuttu.”

Kaynak: Müslim, Taharet 85, (276); Nesai, Taharet 99, (1, 84); İbnu Mace, Taharet 86, (552)

 

Hadis No : 3698
Ravi: Safvan İbnu Assal
Tanım: Resulullah (sav) yolcu olduğumuz zaman, bize mestlerimizi üç gün üç gece, cenabet hali dışında küçük ve büyük abdest bozma ve uyku sebebiyle çıkarmamamızı emrederdi.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 71, (96), Da’avat 102, (3529, 3530); Nesai, Taharet 98, (1, 83, 84); İbnu Mace, Tah

 

Hadis No : 3699
Ravi: Ubeyy İbnu Ammare
Tanım: Ravi -ki bu Sahabi, Resulullah (sav) ile birlikte her iki kıbleye namaz kılan ilklerdendir- anlatıyor: “Bir gün Resulullah (sav)’a gelerek sordum: “Ey Allah’ın Resulü! Mestlerimin üzerine meshedeyim mi.” “Evet” buyurdular. Ben tekrar: “Bir gün mü?” dedim. “Bir gün!” buyurdular. Ben tekrar: “İki gün (olsa)?” dedim. “İki gün!” buyurdular, ben tekrar: “Üç gün (olsa)?” dedim. “Evet! dilediğin kadar!” buyurdular.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 60, (158)

 

Hadis No : 3700
Ravi: Ubeyy İbnu Ammare
Tanım: Bir rivayette de “…Hatta yediye kadar ulaştı. Resulullah (sav), sonunda: “Evet! Sana uygun geldiği kadar!” buyurdular.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 60, (158)

 

Hadis No : 3701
Ravi: Huzeyme İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mest üzerine meshetmenin müddeti yolcu için üç gündür. Mukim için bir gün bir gecedir!” “(Bir başka rivayette şu ziyade gelmiştir): “Biz müddetin uzatılmasını taleb etseydik, bize mutlaka uzatırdı.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 60, (157); Tirmizi, Taharet 71, (95); İbnu Mace, Taharet 86, (553)

Kütüb-i Sitte Hadis arşivine ulaşmak için tıklayın!

Bu içerikleri de okumak isteyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu